Общи условия

 

1.Общи положения

     1.1. Дружествата ИНОВЕКС Машинъри ЕООД, ЕИК 200075574, ИНОВЕКС Сервиз ЕООД, ЕИК 175136296, ИНОВЕКС Груп ЕООД, ЕИК 200067506,ИНОВЕКС ЕООД, ЕИК 131241580,ГРАНДИС ЕООД ЕИК 201643097 извършват продажби, предоставят гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване и други услуги по повод на машини и оборудване („стоки“).

1.2. За целите на уеднаквяване на правилата при продажба на стоки и предоставяне на услуги на гореизброените дружества се приемат тези Общи условия, където дружествата ще бъдат наричани общо ИНОВЕКС, насрещната страна по съответното правоотношение се нарича Клиент, а Общите условия ще се прилагат спрямо сключените между тях сделки по повод предлагани от ИНОВЕКС стоки и услуги освен ако страните изрично не са договорили друго в писмена форма. 

     1.3 Конкретните условия за отделните сделки – стоки/услуга, количество, цена, начин на плащане, срокове, транспорт, застраховки, обезпечения и други специфики се уточняват от страните изрично и в сключените между тях индивидуални договори или други документи, удостоверяващи заявяване/възлагане и доставка/изпълнение на стоки/услуги.

     1.4. Търговските условия на КЛИЕНТА не са приложими за ИНОВЕКС.

     1.5. Общите условия са публикувани на интернет страницата на Иновекс (http://inovex.bg/general-terms.php) и пораждат действие и обвързват страните, считано от най-ранното измежду: а) отправяне на оферта от ИНОВЕКС; б) заявяване на стока/услуга от КЛИЕНТА; в) сключване на индивидуален договор, който не изключва изрично прилагането на Общите условия; г) предаване на стоката/изпълнението на услугата; д) настъпване на друго релевантно обстоятелство. 

     1.6. В случай че отделни клаузи или части от клаузи от Общите условия станат изцяло или частично недействителни, същите се заменят по право от кореспондиращата им разпоредба в действащото законодателство, а недействителността им не засяга валидността на останалите клаузи, на Общите условия и на договорите, спрямо които намират приложение. 

 

2.Оферти и поръчки 

     2.1. ИНОВЕКС е обвързано с изпратените от него оферти само след изричното им потвърждение и от двете страни. КЛИЕНТЪТ няма право да предоставя на трети лица адресирана до него оферта. Всякакви устни уговорки, включително такива между КЛИЕНТА и служители на ИНОВЕКС, имат сила след надлежното им писмено потвърждаване от страна на ИНОВЕКС.

     2.2. Направена от Клиента поръчка/заявка за доставка на стоки/услуги се счита за приета за изпълнение от ИНОВЕКС при условията на настоящите Общи условия, ако е потвърдена от ИНОВЕКС или ако Иновекс предприеме фактически действия по изпълнението й.

 

     3. Цени и плащане

 

     3.1. КЛИЕНТЪТ заплаща на ИНОВЕКС стоките и услугите по цени, договорени в индивидуалния договор, в протокола за приемане на стоките/услугите, в друг двустранно съставен от страните документ или цената, посочена в актуалната ценова листа на Иновекс към датата на изпълнение. В случай че прецени, че са налице обективни причини, ИНОВЕКС има право едностранно да измени договорените/обявените цени на стоките и услугите, за което писмено уведомява Клиента. Ако Клиентът не възрази писмено срещу изменението в рамките на 6 часа от получаване на уведомлението, се счита, че Клиентът е съгласен със направеното от Иновекс изменение на цената/цените. В случай на несъгласие с увеличението, КЛИЕНТЪТ има право да прекрати договора с двуседмично предизвестие. 

     3.2. Всяко увеличение на разходите във връзка с изпълнението на договора, възникнали след неговото сключване, в това число разходи за превоз, митнически такси, данъци и други публични задължения, е за сметка на КЛИЕНТА. 

     3.3. Плащания се извършват незабавно след издаване на фактурата, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния договор или в друг съставен от страните документ. В случай че е уговорен друг срок, той се отбелязва в договора и/или в издадената фактура. Когато плащането е в недостатъчен размер да покрие всички задължения на Клиента, същите се погасяват в следната последователност: разноските, обезщетения (лихви/неустойки/вреди и др.), главницата, независимост от посоченото от Клиента основание за плащане.

     3.4. При настъпили след сключване на договора промени в обменния курс при сделки в чужда валута, стойността на цената следва да бъде изчислена по курса към датата на плащане. 

     3.5. Плащането на цената на стоките/стойността на услугите се извършва по банков път по посочена от Иновекс банкова сметка освен ако изрично не е договорено друго. Плащането се счита надлежно извършено със заверката на банковата сметка на Иновекс. 

3.6. Иновекс издава фактура за стойността на доставените стоки и услуги не по-късно от 5 дни след заплащане на пълния размер на дължимите от Клиента суми. Задълженията, за които са издадени фактурите, следва да бъдат заплащани в договорените срокове, но не по-късно от 14 дни от издаването на фактурата и не по-късно от 20 дни от датата на доставка на стоките/услугите. Оригиналът от фактурата се изпраща на адреса за кореспонденция на Клиента посочен в съответния Договор и/или по електронна поща, като неполучаването или по-късното получаване на счетоводните документи не освобождава Клиента от задължението му да заплати задълженията си в регламентираните срокове.

3.7. Плащания, извършени в брой на представители на ИНОВЕКС, имат погасителен ефект само когато съответният представител на ИНОВЕКС разполага с изрични писмени правомощия за получаване на плащания.

3.8. За обезпечаване на изпълнението на задълженията на Клиента, Иновекс има право да изиска предоставяне на обезпечение, видът и размерът на които се договаря допълнително между страните.

     3.9. КЛИЕНТЪТ няма право да прихваща свои вземания с вземания на ИНОВЕКС по което и да е правоотношение освен ако същите не са съдебно потвърдени или изрично признати от ИНОВЕКС.

     

4. Условия на доставка

     4.1. Иновекс доставя стоките/ предоставя услугите на адреса на управление на Клиента освен ако последният изрично не е посочил в писмена форма друг адрес за доставка/изпълнение. 

4.2. Договорените между страните срокове за доставка и предаване на стоките/предоставяне на услугите се продължават със съответния брой дни, в случай че са налице форсмажорни или други обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението. ИНОВЕКС няма задължение да уведомява допълнително КЛИЕНТА, че стоките са готови за предаване, освен ако не е договорено друго в индивидуалния договор.

4.3. Клиентът е длъжен да съдейства на ИНОВЕКС при доставката на стоките / предоставянето на услугите и да получи същите на уговорената дата чрез надлежно оправомощено лице, което да удостовери получаването, изпробването и приемането им. Ако лицето, явило се да получи стоките, не удостовери правомощията си, ИНОВЕКС има право да откаже предаване на стоките/предоставянето на услугите и да изиска последващи указания от Клиента. В този случай, както и ако Клиентът не се яви, всички разходи във връзка със следващи доставки и изпълнение са за сметка на Клиента. Предаването на стоките на куриер, превозвач или спедитор, избрани, посочени или изпратени от Клиента, се приравнява на предаването им на Клиента.

4.4 Пускането в действие на стоките се извършва от страна на ИНОВЕКС при тяхното предаване, като за удостоверяване на тяхната изправност се провежда кратко изпитателно производство. ИНОВЕКС няма задължение да провежда встъпително или последващо обучение на служител/и на Клиента.

4.5. Извършването на услугите/предаването на Стоките и съпътстващата ги документация, изпробването на същите и извършването на преглед от Клиента се удостоверява чрез съставяне на двустранен протокол или друг двустранен документ с удостоверителни функции.

 

5 Недостатъци/несъответствия на стоки и услуги. Рекламации

5.1. При предаване/получаване Клиентът е длъжен да прегледа Стоките/резултата от извършените услуги и при констатиране на недостатъци/несъответствие спрямо договоренотo незабавно да уведоми ИНОВЕКС в писмена форма. За да бъде надлежно направена рекламацията, същата следва да бъде придружена със съответните доказателства и друга релевантна документация. Ако Клиентът не уведоми ИНОВЕКС за несъответствие и недостатъци в така посочените срокове или такива не са отразени в нарочно съставения за целта протокол, се приема, че стоките са били предадени в съответствие с регламентираното между страните като вид, модел, количество/брой, опаковката, срок, придружаваща документация, функционалности и принадлежности, респективно – че услугите са изпълнени съгласно направената поръчка и целения резултат.

5.2. При направено от Клиента възражение за несъответствия страните описват същите в двустранен протокол. Ако страните не могат да постигнат съгласие относно наличието и същността на несъответствието, същите ангажират независим експерт/експертна комисия, чието становище не може да бъде оспорвано. Ако се установи, че претенцията на Клиента е основателна, ИНОВЕКС се задължава във възможно най-кратък срок да предприеме по своя преценка едно от следните действия: да отстрани несъответствието, включително като замени несъответстващи/дефектирали части или стоки; да върне на Клиента платената цена, срещу което да получи обратно доставените стоки; или да направи отбив в цената в съгласуван с Клиента размер.

5.3. Рекламацията за недостатъци за определена доставка на стоки или услуги не дава право на КЛИЕНТА да отказва последващи доставки по същото или друго правоотношение между него и Иновекс.

 

 

 

     6. Преминаване на риска и собствеността. Отговорност на Клиента

 

6.1 До заплащане на пълния размер на цената на стоките:

- КЛИЕНТЪТ е длъжен да предоставя на ИНОВЕКС своевременно всякаква информация относно доставените му стоки, в това число тяхното местонахождение, както и да осигури достъп и възможност на Иновекс за проверка и преглед на стоките. 

- КЛИЕНТЪТ е длъжен да пази, стопанисва и борави с доставените стоки с грижата на добрия търговец.

     - КЛИЕНТЪТ няма право да залага, да обременява с тежести или да предоставя на трети лица под каквато и да е форма доставените му от ИНОВЕКС стоки.

     - КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ИНОВЕКС за всички принудителни действия на органите на реда или действия на трети лица, насочени спрямо стоките. Клиентът е длъжен да предприеме всички законосъобразни действия за защита на стоките и на правата на Иновекс. 

- КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ИНОВЕКС, когато в някоя от стоките са настъпили изменения, които дават основания за опасения, че тя може да се повреди; някоя стока е застрашена от повреждане; са констатирани липси или посегателства от трети лица, върху стоките; 

- КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури опазването на всички надписи, указания и маркировки върху стоките, включително и надписи за произход, марка, модел, сервизен номер, указания за експлоатация и други подобни

- КЛИЕНТЪТ няма право да преотстъпва правата си спрямо ИНОВЕКС на трети лица.

     6.2. КЛИЕНТЪТ няма право да откаже да заплати цената на доставени му стоки, като предложи връщането им на ИНОВЕКС.

6.3. Рискът от повреда, погиване, кражба, конфискация и др. на стоките преминава от Иновекс върху Клиента от момента на предаването им, включително когато предаването е извършено на трето лице, посочено от Клиента. Клиентът не се освобождава от задължението си да заплати цената на стоките, в случай че същите са погинали/ увредени/ конфискувани/ откраднати и т.н. след като рискът е преминал върху него.

6.4. Собствеността върху стоките преминава от Иновекс към Клиента след изплащане на пълния размер на цената на същите.

6.5. Клиентът използва и съхранява стоките на свой собствен риск, като е запознат с обстоятелството, че същите са предназначени за професионална употреба.

                    

7. Гаранционно и извънгаранционно обслужване

 

     7.1 При извършване на гаранционно и извънгаранционно обслужване на стоките и съоръженията Иновекс определя необходимите обеми на дейността по ремонт и поддръжка въз основа на предписанията на производителя. 

7.2.1 Ако е налице изрична писмена договорка с Клиента за гаранционно обслужване на стоките, Иновекс осигурява същото в случаите, сроковете, при спазване на условията и процедурите, посочени в договора и приложенията към него. Срокът на гаранционното обслужване започва да тече от датата на предаване на стоките.

7.2.2 За осъществяване на гаранционно обслужване Клиентът следва да отправи писмена рекламация до Иновекс, в която са описани неизправностите и обстоятелствата, при които те са възникнали/констатирани. 

7.2.3 Гаранцията отпада във всеки един от следните случаи:

- ако трето лице е обслужвало, ремонтирало, модифицирало стоките;

- при ненавременно обслужване на стоките;

- ако стоките не се ползват и съхраняват съгласно предписанията на производителя и/или Иновекс;

- ако при работа със стоките Клиентът ползва неподходящи консумативи и резервни части, които не са съобразени с предписанията и препоръките на производителя/Иновекс;

- КЛИЕНТЪТ не изпълнява предписаните или препоръчаните мероприятия по обслужването, ремонта, поддръжката и проверката на стоките;

- при увреждане на стоките в резултат от въздействие на външни сили.

7.2.4. Гаранцията не включва доставка и подмяна на консумативи и части, чиято подмяна/ремонт/техническа настройка или всякакъв друг вид сервизно обслужване се налага поради обичайно износване вследствие ползване на стоките.

     

7.3 За извършената работа по извънгаранционни ремонт и поддръжка на стоките и съоръженията Клиентът заплаща на ИНОВЕКС възнаграждение, разходите по транспорт, стойността на вложените/доставени резервни части и консумативи. В случай че страните не са договорили изрично размера на възнаграждението или на някой от компонентите, които го формират, то приложение намира актуалната ценова листа на Иновекс към датата на изпълнение.

     7.4 До пълното заплащане на цената на стоките всички дейности по ремонтно и гаранционно обслужване на същите се извършва чрез Иновекс или посочено от него лице.

     7.5 КЛИЕНТЪТ е длъжен при покупката или лизинговане на стоки да провежда всички мероприятия във връзка с обслужването, ремонта и поддръжката им, които са предписани от ИНОВЕКС, от производителя на стоките или са изискуеми по закон. КЛИЕНТЪТ е длъжен, за своя сметка да възложи провеждането на сервизните действия на ИНОВЕКС. 

 

8. Декларации и отговорност на Иновекс

     8.1. Предлаганите от ИНОВЕКС стоки са с качество, опаковка и ниво на безопасност в съответствие с обичайната търговска практика, действащите норми, паспорти за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя за конкретната стока с оглед на съответното ниво на науката и техниката. Услугите се предоставят съгласно изискванията на Клиента и утвърдените стандарти за качество и безопасност. 

8.2. ИНОВЕКС няма задължение да застрахова стоките, в това число да сключва транспортна застраховка освен ако това изрично не е договорено между страните.

     8.3. ИНОВЕКС няма задължения да осъществява гаранционно обслужване при отпадане на гаранцията в случаите, предвидени в тези общи условия или друг обвързващ страните документ.

     8.4. ИНОВЕКС не носи отговорност:

- при естествено износване на части, вследствие на нормалната употреба на стоките. 

- При съответствието на стоките с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди, които могат да възникнат в резултат от неправомерно използване или съхраняване на същите. 

- При неспазването от страна на КЛИЕНТА на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми, 

- за снабдяването на КЛИЕНТА с необходимите разрешения за опериране със стоките, когато е приложимо. 

- за косвени вреди, пропуснати ползи и всякакви други вреди, причинени от стоките, тяхното съхранение и ползване на Клиента или на трети лица.

     8.5. При всички случаи отговорността на ИНОВЕКС е ограничена до стойността на поръчаните стоки/предоставените услуги.

8.6. ИНОВЕКС не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай, непреодолима сила, случайно събитие или други обстоятелства извън контрола на ИНОВЕКС, в това число препятствия или затруднения при оперирането на поддоставчици, на производствения или транспортния сектор и др. Ако поради форсмажорния случай или друго обективно обстоятелство доставката на стоки или услуги се забави с повече от 2 месеца, всяка страна има право по своя преценка да прекрати договора или да откаже изпълнението на конкретни доставки, като предостави допълнителен едномесечен срок за изпълнение.

8.7. Стоките и услугите, доставяни/предоставяни от Иновекс са предназначени за лица, които придобиват/ползват същите за извършване на тяхната търговска/професионална дейност или които встъпват в правоотношение с Иновекс, действайки в рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

Неизпълнение

9.1. В случай че Клиентът е в неизпълнение на своите договорни задължения, в това число забава за плащане на продажната цена или част от нея или стойността на услуги, което продължава повече от 15 дни, Иновекс има право едностранно с писмено уведомление да упражни едно или няколко от предвидените действия:

- да изиска и получи фактическата власт върху стоките и да съхранява същите до заплащане на пълния размер на цената им. За реализиране на това свое право Иновекс има право да потърси съдействие от съответните органи на властта, като страните се съгласяват, че така предприетите действия не представляват самоуправство.

- да развали договора, без да дава допълнителен срок за отстраняване на неизпълнението. В този случай Клиентът е длъжен в тридневен срок от получаване на уведомлението за своя сметка да върне стоките на адреса на управление на Иновекс, както и да заплати обезщетение за ползването на същите за времето, през което те са били в негово държане. Размерът на обезщетението, описано в настоящия член, на месечна база възлиза на 1% от цената на стоките за всеки ден забава. Иновекс има право да прихване дължимото от Клиента обезщетение със сумите, получени като плащане на продажната цена по съответния договор, като при всички случаи Иновекс не дължи връщане на заплатени от Клиента суми, дори размерът на същите да надвишава размера на дължимото обезщетение. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за всички разходи, свързани с връщането на стоките, включително и обезценката им от момента на възстановяване на владението на ИНОВЕКС.;

- ИНОВЕКС има право да изиска от Клиента незабавно плащане на всички дължими суми, независимо дали техният падеж е настъпил и/или да изисква авансово плащане при последващи доставки на стоки и услуги;

- да прекрати с известие с незабавно действие действието на всички преференциални условия в полза на КЛИЕНТА, ако са уговорени такива, в това число търговски отстъпки, разсрочено плащане и др.

-  да прекрати занапред действието на сключения/те между страните договор/и, като изиска плащане на продажната цена на стоките/услугите в пълен размер, независимо дали падежът на всички плащания е настъпил

     9.2. Иновекс има право да упражни правата по предходната точка както по отношение на конкретния договор, по което е налице неизпълнение, така и спрямо всички съществуващи между страните правоотношения.

9.3. Ако Клиентът изпадне в забава при изпълнение на някое от паричните си задължения си по договора, същият е длъжен да заплати на Иновекс неустойка в размер на 0,5 % от размера на неплатената сума за всеки просрочен ден до момента на отстраняване на неизпълнението, като заплащането на така уговорената неустойка не лишава Иновекс от правото му да упражни всяко от предвидените в чл.9.1. от тези общи условия действия.

9.4. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на стоки ИНОВЕКС има право да откаже изцяло или частично доставки и предоставяне на услуги на КЛИЕНТА, независимо дали произтичат от същото или от друго правоотношение. КЛИЕНТЪТ заплаща на ИНОВЕКС всички разходи, произтекли от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително за съхранение, транспорт и др. 

9.5. При забава за доставка на стоки или услуги, за които отговаря ИНОВЕКС, КЛИЕНТЪТ има право с писмено предизвестие да даде на ИНОВЕКС допълнителен срок, след безрезултатното изтичането на който да откаже доставката. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от първоначално уговорения срок за доставка.

     9.6. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си, когато е налице непреодолима сила. В тези случаи се прилагат разпоредбите на чл. 306 и сл. от Търговския закон на Република България. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е в следствие на неположена грижа от съответната страна или при полагане на съответната грижа, то би могло да бъде преодоляно.

9.7. Упражняването на правата и претендирането на обезщетения/неустойки, предвидени в тези Общи условия, в подписаните между страните договори и други документи, не лишава ИНОВЕКС от правото да претендира вреди в реално претърпените по-големи размери.

 

10. Допълнителни условия

 

10.1. Сключеният между Иновекс и Клиент договор влиза в сила на датата на подписването на самия договор или на друг двустранен документ, върху който са инкорпорирани или констатирани постигнатите договорки. 

10.2. Сключен между страните договор може да бъде изменен по предложение на всяка от страните с двустранно подписани допълнителни споразумения. Последните влизат в сила от договорената между страните дата и стават неразделна част от съответния договор.

10.3. Освен в предвидените в тези Общи условия случаи, сключените между Иновекс и Клиента могат да бъдат прекратени:

     - С Изпълнение на всички договорни задължения на страните или с изтичане на срока на договора, в случай че е предвиден такъв;

- По взаимно съгласие на страните, постигнато в писмена форма;

     - Едностранно от Иновекс, в случай че срещу Клиента е открито производство по несъстоятелност или е подадена молба за откриване на такова производство;

     10.4. Прекратяването на договор, независимо от причините за това, поражда действие занапред и не освобождава страните от възникналите за тях задължения.     

     11. ИНОВЕКС има право да записва и ползва всички данни на КЛИЕНТА, получени във връзка с търговските им взаимоотношения, както и да ги предоставя на трети лица в рамките на групата от дружества, посочени в чл. 1.1 от тези ОУ, държавни органи и други. 

12. Всички уведомления и съобщения между страните ще бъдат изпращани на посочените от тях адреси за кореспонденция, включително на електронните такива – заявени в съответния договор/друг документ или официално обявен в Търговския регистър. За надлежно извършени се считат всички изявления, изходящи от Иновекс, в случай че са направени от електронна поща с домейн @inovex.bg При наличието на редовно изпратен електронен имейл съответната страна по договора, ще се счита за надлежно уведомена. Кореспонденцията по електронна поща и по факс се счита за писмена такава. 

13. С подписването на договор или друг двустранен документ, инкорпориращ върху себе си или удостоверяващ постигнати договорки между Клиента и Иновекс, Клиентът по правило приема Общите условия на Иновекс, които се прилагат за всички въпроси, които не са уредени изрично между страните и заедно с това декларира, че сключва съответния договор с цел да придобие стоки/да ползва услуги, които са предназначени за извършване на неговата търговска/професионална дейност, както и че няма качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. 

14. Измененията на общите условия имат сила за Клиента и намират приложение в отношенията между страните занапред, ако Клиентът не заяви писмено, че възразява срещу същите в тридневен срок от датата на узнаване на съответното изменение.

15. В случай че конкретен въпрос не е регламентиран нито в договора, нито в Общите условия, то приложение в отношенията между страните намира действащото българско законодателство, доколкото същото не противоречи на европейските регламенти, регулиращи материята. 

16. Нищожността на някоя клауза от договор или настоящите Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.  

17. Всички възникващи спорове между страните във връзка с действието на сключените между тях договори и възникналите правоотношения, в това число отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, неизпълнение, разваляне или прекратяване, ще бъдат решавани по споразумение, по пътя на преговорите и в духа на добрите търговски отношения, а ако това се окаже невъзможно, споровете следва да бъдат отнесени към Арбитражния съд при БТПП при спазване на Правилника на съда. Постигнатото между страните арбитражно споразумение намира приложение при разрешаване на спорове между страните и в случай че договорът не влезе в сила, бъде развален или прогласен за нищожен.

18. Цялата информация, разменена между страните в контекста на търговски им взаимоотношения, на сключените договори, приложенията и допълнителните споразумения към тях, станала известна на страните при или по повод възникването, изпълнението и сключването на същите, се счита за конфиденциална. Страните са длъжни да вземат всички необходими мерки срещу разгласяването й на трети лица без изричното писмено съгласие на другата страна и ползването на информацията за цели, накърняващи интересите на другата страна в срок от една година след прекратяването на отношенията между тях.

 

Настоящите общи условия са приети от дружествата ИНОВЕКС Машинъри ЕООД, ЕИК 200075574, ИНОВЕКС Сервиз ЕООД, ЕИК 175136296, ИНОВЕКС Груп ЕООД, ЕИК 200067506,ИНОВЕКС ЕООД, ЕИК 131241580,ГРАНДИС ЕООД ЕИК 201643097 и пораждат действие считано от 16.04.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЬОРИ